Podmínky pro přijetí do kurzu

Příhlaste se on-line

K příhlášce je třeba přinést nebo odeslat jako přílohu i lekařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře ne starší 3 měsíce.


Podmínky přijetí k výuce a výcviku dle zákona: 

Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a) podá písemnou žádost ; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona2a),

e) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),

f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.


Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

  1. jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,
  2. adresu bydliště žadatele,
  3. datum narození žadatele,
  4. skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,
  5. skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.

Nevyplňujte na žádost o přijetí k výuce a výcviku rodné číslo, vyplňuje se až při podání žádosti o udělení řidičského opravnění.

  • K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.
  • Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm.e) a f) dokládá žadatel čestným prohlášením.
  • Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.

Zrušení kurzu po závazném podání přihlášky je zpoplatněno.